Brief an Botschafter Bernhard Wrabetz bezüglich der Afghanistan-Ausschuettung an NROs
© Screenshot / AG Globale Verantwortung

Link

Brief an Botschafter Wrabetz (15.10.2021): Jahresplanung AKF 2022 | Afghanistan Ausschüttung an NRO